Ιωάννης Αγγελόπουλος
Ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος για την ΣΤ΄ τάξιν του Δημοτικού και για το Β΄ έτος συνδιδασκαλίας Ε΄ και ΣΤ΄
[1950]