Θ. Αντωνόπουλος, Β. Παπαευθυμίου, Γ. Σαντίκος, Χρ. Σουλιώτης
Ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος για την ΣΤ΄ τάξι
[1949]