Ιωάννης Σαρρής
Γεωγραφία διά τους μαθητάς και μαθήτριας της Γ΄ και Δ΄ τάξεως των Δημοτικών Σχολείων
[1926, 4th edition]