Α. Κοντομάρης, Α. Μπάμπαλης
Γεωμετρία για την Πέμπτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου
[1949, 4th edition]