Α. Κοντομάρης, Α. Μπάμπαλης
Αριθμητική με ασκήσεις και προβλήματα για την έκτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου
[1947, 2nd edition]