Απολλόδωρος, Αιλιανός (Claudius Aelianus), Γεωργ. Παπαοικονόμου, Κωνστ. Χαραλαμπόπουλος (σχόλια)
Απολλοδώρου Βιβλιοθήκης και Αιλιανού Ποικίλης Ιστορίας Εκλογαί δια τους μαθητάς της πρώτης τάξεως των Γυμνασίων και Ημιγυμνασίων
[1937, 2nd edition]