Απολλόδωρος, Αιλιανός (Claudius Aelianus), Χρίστος Α. Παπαναστασίου, Νικόλαος Ε. Φραγκίσκος (σχόλια)
Ελληνική Χρηστομάθεια Εκλογαί εκ της Βιβλιοθήκης του Απολλοδώρου και της Ποικίλης Ιστορίας του Αιλιανού
[1937]