Αικατερίνη Βαρουξάκη, Μαρία Δ. Βαρουξάκη
Στοιχειώδες βιβλίον μεθοδικής διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσης διά την Β΄, Γ΄ Τάξεις των Ελληνικών Σχολείων και των αντιστοίχων τάξεων Αστικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων
[1919, 5th edition]