Νικόλαος Ι. Βραχνός
Ελληνική ιστορία από των χρόνων της Αχαϊκής συμπολιτείας μέχρι της Αλώσεως της Κωνσταντινούπολης υπό των Φράγκων μέχρι των καθ'ημάς χρόνων και τα κυριωτέρα εκ της νέας και νεωτάτης ευρωπαϊκής ιστορίας διά την Γ΄ τάξιν των Ελληνικών Σχολείων
[1922, 4th edition]