Νικόλαος Ι. Βραχνός
Ελληνική ιστορία από των χρόνων της Αχαϊκής συμπολιτείας μέχρι της Αλώσεως της Κωνσταντινούπολης υπό των Φράγκων διά την Β΄ τάξιν του Ελληνικού Σχολείου
[1922, 4th edition]