Χρ. Χρηστοβασίλης, Θ. Παπακωνσταντίνου, Κ. Δ. Στεργιόπουλος
Η νέα γενεά. Αναγνωστικόν διά την Έκτην τάξιν των Δημοτικών Σχολείων
[1935, 3rd edition]