Δημ. Λουκόπουλος
Πάτρια Αναγνωστικόν της ΣΤ΄ τάξεως του Δημοτικού (εγκριθέν υπό του Υπουργείου της Παιδείας κλπ. διά την τετραετίαν 1934-1938)
[1934, 2η Έκδοση]