Παναγιώτης Γ. Τσιλήθρας
Στοιχεία φυτολογίας και ζωολογίας διά την Β΄ τάξιν των Γυμνασίων και την Α΄ τάξιν των Αστικών Σχολείων
[1946]