Π. Ι. Ηλιόπουλος
Γεωγραφία της Ευρώπης δια την Β΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1947]