Μαρία Σ. Ζερβού
Θεωρητική αριθμητική προς χρήσιν της Α΄ τάξεως των Γυμνασίων
[1921, 2nd edition]