Αλέξανδρος Γ. Σαρής
Νεοελληνικά αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Α΄ τάξεως των Τετραταξίων Γυμνασίων και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1923]