Κ. Παπαζαχαρίου, Κ. Χατζηβασιλείου
Πρακτική αριθμητική προς χρήσιν πασών των τάξεων των Ελληνικών Σχολείων, Αστικών και Ανωτέρων Παρθεναγωγείων
[1922, 6th edition]