Αριστείδης Σπαθάκης
Ψυχολογία εμπειρική προς χρήσιν των Γυμνασίων και Διδασκαλείων
[1890, 4th edition]