Αντώνης Ν. Συρίγος
Στοιχειώδες βιβλίον της γαλλικής γλώσσης προς χρήσιν των Ελληνικών και Αστικών Σχολείων των Παρθεναγωγείων, των Διδασκαλείων και των Εμπορικών Σχολών του κράτους
[1922, 3rd edition]