Ιωάννης Κ. Ζουράρης
Λατινική γραμματική προς χρήσιν των Γυμνασίων
[1927, 1st edition]