Νικολ. Δ. Νικολάου
Ασκήσεις γεωμετρίας ήτοι λύσεις των εν τη στοιχειώδει γεωμετρία αυτού περιεχομένων ασκήσεων προς χρήσιν των μαθητών των Γυμνασίων, Πρακτικών Λυκείων και των υποψηφίων δια τας ανωτάτας του κράτους σχολάς
[1928, 1st edition]