Ντίνος Μπιναρδόπουλος
Μαθηματικά για την Α΄ τάξη του Γυμνασίου, τεύχος Α΄
[1965]