Νικόλαος Ι. Μπέρτος
Νεοελληνικά αναγνώσματα προς χρήσιν των μαθητών της δευτέρας τάξεως των Γυμνασίων
[1913]