Ξενοφών, Αλέξανδρος Δ. Καθάρειος (μετάφραση/σχόλια)
Ξενοφώντος Ελληνικά βιβλίον τρίτον μετά ποικίλων βοηθημάτων προς χρήσιν των μαθητών της Α΄ τάξεως του Γυμνασίου
[1910]