Δημήτριος Παπαθεοδώρου
Βίοι επιφανών ανδρών της Ρώμης, του Βυζαντίου και του δουλεύσαντος ελληνικού έθνους προς χρήσιν των μαθητών της Β΄ τάξεως των Ελληνικών Σχολείων και των μαθητριών των Παρθεναγωγείων
[1896]