Χαρίσης Πούλιος
Συντακτικόν της ελληνικής γλώσσης προς χρήσιν των Γυμνασίων
[1889]