Κωνσταντίνος Τσόρβας
Αι πρώται διδασκαλίαι εν τη γεωγραφία κατά την διδακτικήν Rude - Λάμψα
[1926, 1st edition]