Α. Διομήδης Κυριακός
Χριστιανική ηθική εγκριθείσα κατά τον τελευταίον παρά του υπουργείου της Παιδείας προκηρυχθέντα διαγωνισμόν χάριν των μαθητών των Γυμνασίων
[1884]