Ευθύμιος Καστόρχης
Επίτομος λατινική γραμματική προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων και Γυμνασίων
[1851]