Ευαγ. Κ. Κοφινιώτης
Λατινική γραμματική προς χρήσιν μαθητών Γυμνασίων εγκεκριμένη υπό του υπουργείου των εκκλησιαστικών και της δημόσιας εκπαιδεύσεως, μέρος Α΄, το "τεχνολογικόν"
[1892, 5th edition]