Κ. Ασώπιος
Περί ελληνικής συντάξεως προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων και Γυμνασίων, περίοδος πρώτη
[1873]