Π. Π. Οικονόμος
Ελληνική ιστορία από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων, τεύχος Α΄
[1894]