Π. Π. Οικονόμος
Αγία Γραφή ή Ιστορίαι ιεραί και διδασκαλίαι εκ της Νέας Διαθήκης προς χρήσιν των Δημοτικών σχολείων αμφοτέρων των φύλων
[1895, 2nd edition]