Αλέξανδρος Γ. Σαρής
Νεοελληνικά αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Α΄ τάξεως των Τετραταξίων Γυμνασίων και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως μετ' εικόνων και των προσωπογραφίων των συγγραφέων
[1928, 1st edition]