Ιω. Αν. Σακελλαρίου
Στοιχειώδης ελληνική γραμματική προς χρήσιν των εν τοις δημοτικοίς σχολείοις διδασκομένων παίδων
[1872]