Αλέξανδρος Δ. Καθάρειος
Χριστιανική ηθική συνταχθείσα κατά το νεωτάτον του υπουργείου της παιδείας πρόγραμμα προς χρήσιν των μαθητών των Γυμνασίων και των διδασκαλείων
[1908]