Θεόδωρος Ν. Αποστολόπουλος
Ελληνική ιστορία μετά εικόνων κατά την νέαν μέθοδον διά τους μαθητάς των Δημοτικών Σχολείων αμφοτέρων των φύλων
[1889]