Θεόδωρος Ν. Αποστολόπουλος
Ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος προς χρήσιν των μαθητών της Δ΄ τάξεως των Δημοτικών Σχολείων αρρένων και θηλέων