Νικόλαος Μεταξάς
Γεωγραφία πολιτική και φυσική συνταχθείσα κατά την νέαν διοικητικήν διαίρεσιν του κράτους εγκεκριμένη επί πενταετίαν 1899 - 1903 υπό του υπουργείου των εκκλησιαστικών και της δημόσιας εκπαιδεύσεως προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων αμφοτέρων των φύλων
[1899]