Δημήτριος Σίμος Μπαλάνος
Στοιχειώδης εκκλησιαστική ιστορία συνταχθείσα κατά το τελευταίον πρόγραμμα της 1ης Σεπτεμβρίου 1913 του υπουργείου των εκκλησιαστικών και της δημοσίας εκπαιδεύσεως
[1916, 3rd edition]