Δημήτριος Σίμος Μπαλάνος
Στοιχειώδης ορθόδοξος χριστιανική κατήχησις συνταχθείσα κατά το τελευταίον πρόγραμμα της 1ης Σεπτεμβρίου 1913 του υπουργείου της παιδείας
[1914]