Χαρίσιος Παπαμάρκος
Ελληνικόν αναγνωσματάριον διά την δευτέραν τάξιν των σχολείων της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως μετά εικόνων
[1912]