Γεώργιος Ε. Σεργιάδης
Ιστορικαί σελίδες προς χρήσιν των Δημοτικών και Αστικών Σχολών αμφοτέρων των φύλων, τεύχος Β΄
[1908]