Αλέξανδρος Ευσταθιανός
Στοιχειώδης αριθμητική μετά πολλών προβλημάτων εκ των καθ' εκάστην εν χρήσει διά την εν σχολαρχείοις, αστικαίς σχολαίς και παρθεναγωγείοις διδασκαλίαν
[1906, 2nd edition]