Μιχαήλ Θ. Διαγγέλης
Επίτομος γραμματική της ελληνικής γλώσσης, τεύχος δεύτερον προς χρήσιν των εκπαιδευομένων εν ταις ανωτέραις τάξεσι των Δημοτικών Σχολείων αρρένων και θηλέων
[1910, 2nd edition]