Λουκάς Χριστοδούλου
Γραμματική μεγάλη της αρχαίας ελληνικής γλώσσης προς χρήσιν των μαθητών των Ελληνικών Σχολείων, Παρθεναγωγείων και Γυμνασίων εγκεκριμένη υπό του Υπουργείου της Παιδείας
[1904, 9th edition]