Ελένη Βουραζέλη - Μαρινάκου
Ιστορία των μέσων χρόνων από του Μ. Κωνσταντίνου μέχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων διά την Δ΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1961, 5th edition]