Χρίστος Μαλλιαρός
Ιστορία των ανατολικών λαών και της αρχαίας Ελλάδος από των Μηδικών Πολέμων μέχρι του θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου διά την Β΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1963, 5th edition]