Αδαμάντιος Ι. Αδαμαντίου
Νεωτέρα ιστορία ελληνική και ευρωπαϊκή 1204 - 1924 εγκεκριμένη διά την Γ΄ τάξιν των Ελληνικών Σχολείων και τας αντιστοίχους με 100 χάρτας και εικόνας
[1926, 3rd edition]