Αλκιβιάδης Σ. Ιωαννίδης
Ιστορία του ελληνικού έθνους μετά των σημαντικοτάτων γεγονότων της άλλης ιστορίας, τεύχος Γ΄, μετά πολλών εικόνων διά τους μαθητάς της Γ΄ τάξεως των Ελλην. Σχολείων
[1899, 7th edition]